Máš prázdný košík

Reklamační řád

Reklamační řád

Kategorie

Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zakoupeného zboží prokazuje kupující původ dokladem o nabytí (fakturou, dodacím listem, popř. záručním listem atp.). Pro tyto účely je kupující povinen si tyto doklady po dobu záruční lhůty uschovat.

Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Fotografie a obrázky výrobků zveřejněné na našich stránkách jsou pouze ilustrační a nemusí představovat skutečnou podobu výrobku.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Vzhledem k charakteristice a povaze nabízeného zboží a nekontrolovatelným podmínkám použití a předpokládanému přetěžování nad rámec životnosti se na zboží použité pro závodní účely nevztahuje žádná vymahatelná záruka. V souladu s dobrým jménem se však prodávající z vlastní dobré vůle bude snažit co nejlépe a nejdříve vyřešit případnou závadu v rámci možností s dodavatelem tak, aby minimalizoval náklady kupujícího.

Prodávající nebude v žádném případě poskytovat náhradu za jakékoli náklady (např. montážní/demontážní práce, přeprava, úprava atd.) nebo škody vzniklé v souvislosti s montáží nebo použitím dodaného zboží.

Montáž doplňků a dílů je nutné přenechat odborné firmě potažmo servisu, který potvrdí v případě reklamace její nárok!!! Pokud ke zboží obdržíte záruční list, doporučujeme, nechat si tento záruční list od daného servisu potvrdit.

V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30 dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Reklamované zboží zasílejte vždy na naší kontaktní adresu: Bořek Hudák, Českobrodská 240, Praha 9, 19011

Záruka vrácení peněz

V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme následující záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni. Toto ustanovení zákona se vztahuje pouze na soukromé osoby, nikoliv na objednávky firem (s uvedeným IČO).

Pokud nebudete se zbožím spokojeni, můžete zboží do 14 dnů od převzetí bez udání důvodu vrátit, toto ustanovení platí jen při objednání a dodání zboží "na dálku", tj. tehdy, když nemáte možnost si zboží před zaplacením prohlédnout a vyzkoušet.

Záruka vrácení zboží se vztahuje na veškeré zboží, vrácené do 14-ti dnů od přijetí zboží od přepravce.

Zboží nesmí vykazovat známky mechanického poškození způsobené nesprávným zacházením se zbožím.

Skládá-li se zboží z více částí (dárkové sady) musí být zboží vráceno v kompletním složení.

Při vrácení zboží vyžadujeme nákup doložit kopiemi dokladů, jako je faktura, daňový doklad atp.

V rámci této služby jsou vráceny peníze včetně poštovného (expediční náklady). Vrácená částka bude rovna ceně výrobku v době nákupu a může být snížena o slevy, které prodávající při prodeji zboží zákazníkovi poskytl.

Spotřebitel nemůže odstoupit podle odstavce 7 novely Občanského zákoníku č. 367/2000 od kupní smlouvy pokud:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění;
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele;
- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Chcete-li využít služby vrácení peněz, postupujte následovně:
- kontaktujte prodávajícího;
- zboží, splňující uvedené podmínky, zabalte a do 14 dnů od obdržení zásilky odešlete s obdrženými náležitostmi a na adresu poskytnutou prodávajícím;
- zboží posílejte pojištěné jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Zboží musí být zabalené tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození vlivem dopravy a běžné manipulace;
- po kontrole stavu a kompletnosti zboží Vám budou peníze vráceny převodem na účet nebo poštovní složenkou. Vrácení platby proběhne do 30 dnů od přijetí zásilky.

- Provozovatel po posouzení vzniklé situace spojené s vrácením zboží může odebrat a příště neposkytnout slevy nebo výhody pro nákup zboží nebo s klientem dále již v budoucnu nespolupracovat.

- Vrácené zboží zasílejte vždy na naší kontaktní adresu: Bořek Hudák, Na Kazance 7, Praha 7, 17100

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu;
- v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující může každou objednávku zrušit bez udání důvodu do 24 hodin a to telefonicky nebo e-mailem. Stačí uvést jméno, e-mail a předmět objednávky.
- v případě zrušení objednávky již po expedici může být vyžadován po kupujícím STORNO POPLATEK ve výši 150Kč, který pokrývá uhrazení vzniklých nákladů prodejce,  a pokud byla objednávka již odeslána tak i částka za ušlé poštovné.

- v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.